Gruppen har i sitt syfte och mål att bidra med information till beslutsfattare och organisationer om det positiva med ett snabbt byggande av en höghastighetsbana för minst 320 km/h. Gruppen kan presentera en alternativ byggmetod samt finansiering vilket skulle kunna halvera dagens kostnad om 230 Mdr och inte minst lösa in/utfarterna i Malmö, Göteborg och Stockholm/Arlanda (vilket inte är inkluderat i de 230 Mdr) Vad gäller frågan om gods på järnväg har en framtid tycks beslutande personer till största delen fokusera på en lösning av dagens kapacitetsproblem vilket om denna löses skulle ge operatörerna den lönsamheten de så hett eftersträvar. Här bidrar gruppen med insikten om bristen på lönsamhet för godsoperatörerna och inte minst den ofrivilliga kostnaden för skogstiden som bara ökar för godstågen som ställs till sidan till förmån för persontågen som blir allt fler på en redan överutnyttjad bana. Säkrad elförsörjning till företag likväl som för tågtrafiken är idag ett stort problem och ett hinder för utvecklingen av vårt samhälle som måste få en lösning. Alltfler företag i södra Sverige flaggar för problematiken då de vill kunna bygga ut sin verksamhet men inte kan och utan säkrad elförsörjning går det inte heller att bygga ut järnvägen. Infrastrukturfrågor i allmänhet men också den remiss som nu skall besvaras gällande trafikverkets framtida roll. Här ser gruppen gärna en översyn av entreprenörsledet inleds i syfte att förkorta detsamma. Syftet är att förbättra säkerhet, kvalitet och kostnadseffektivitet. Vad säger då de personer vi träffat? De som anser att en höghastighetsbana ska byggas är oense när det gäller hastigheten 250 vs 320 km/h eller högre. Bland de som inte vill satsa på en höghastighetsbana säger några att de vill veta vad det kostar och hur den ska finansieras innan de tar beslut och några vill följa den nationella planen. Vad gäller klimatåtagandet utifall godset på järnvägen radikalt skulle minska p.g.a. operatörernas olönsamhet och det kommande EU direktivet om att gjutjärnsblocken måste bytas ut på godsvagnarna senast 2024 blev detta ett Wake up call de har att hantera- men hur? har de ingen aning om. Faller den svenska vagnslasttrafiken tillkommer ytterligare en miljon fler lastbilar på vägarna varje år. Säkrad elförsörjning ska vi ha. Problemet här är att numera har man olika syn på el – det pratas elbrist, energibrist och effektbrist. Vi har elbrist, energibrist och i viss mån effektbrist men det vi lider mest av är kapacitetsbrist då ledningarna inte klarar av att fördela energin över hela landet och behovet av att flytta effekt ökar då den lokala elproduktionen läggs ner. Flera överväger en utbyggnad av kärnkraften. Hitintills har gruppen träffat: De flesta ledamöterna i trafikutskottet, Näringslivets Transportråd, Ledande personer inom SJ AB och Green Cargo AB, Bransch Tågoperatörer, Sverigeförhandlarna och Trafikverket. I samråd med de vi träffar får vi inspiration och förslag till nya möten.

Tony Moros