MINNESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE 1:2016 160315 NÄTVERK 4

NÄRVARANDE
Mikael Lundborg S län SJ AB
Jerker Liljeberg T län Greencargo
Christer Tak U län SJ AB
Mats Pettersson W län Tågkompaniet

1. MÖTETS ÖPPNANDE
2. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Tillägg punkt 4

3. FÖREGÅENDE MÖTE

Diskuterade frågor från föregående möte.
-Trafikverket verkar ge den som underhåller spåren uppdrag att lägga in hastighetsrestriktioner. Det har visat sig att sträckans längd för arbetet fallerar, dels i Karlstad och österut mot Välsviken, samt i Stjärnhov uppspåret. Varför lägger TrV denna delegation? Vi vill undersöka detta.
Att det röks i förarhytterna på dansk sträcka, kan vara svårt att komma åt. Vi bör vidtala lokalt skyddsombud frågan.

4a DELGIVNING AV TURER
Vi diskuterade att ett av våra bolag har valt en delgivningsform via telefon. Medarbetaren skall delges vid turs start dagen innan, eller vid turs början dag innan fridag. Detta visar sig vara ett sårbart system och man delger under turen inför kommande dag/dagar. Man delges inte muntligt via uppringning, utan man får ordergivningen via speciell app. Övriga närvarande bolag hade inte detta system, och vi konstaterade att systemet ställer till besvär och oklarhet för medarbetaren, men också att systemet är sårbart, kan lätt leda till missförstånd.

4b HANTERING AV NOLLDAGAR
Vi diskuterade också ett hantering av nolldagar, som vi i övriga bolag inte riktigt känner igen oss i.
Dessa frågor hamnar i grunden hos branschens förhandlingsdelegation.

5 BANA
Vi diskuterade brister i ordergivning, bemanning att lokaltågklarerare Fryksdalsbanan. Oklart ibland om station är bevakad eller inte? Våra godsbangårdar och även en del personbangårdar börjar att inhägnas. Viktigt att alla aktörer inom räddningstjänst (räddningstjänst, ambulans och polis)kommer åt och har access till de ”taggar” som gör att man kommer in på den inhägnade bangården. Nu har det inträffat en tragisk olycka i samband med ensamarbete, där en medarbetare blev svårt akut sjuk och ej fick adekvat första hjälp på grund av att ambulans inte kunde komma på plats. Vi diskuterade rutiner kring larmutrustning vid ensamarbete. Radioloksoperatörer har enligt uppgift larm, men inte enskilda växlare, som arbetar ute på bangård ensamma. Måste hitta lösningar på detta.
Konstaterade lång leveranstid tungspetsar till våra växlar, när sådana skadats.

6 FORDON
Vi diskuterade fordonet Itino. Problem med kylvatten. Kopplat vatten från Toasystemet.

Ett annat motorvagnsfordon har det konstaterats ”bugg” i mjukvaran. Då man i fordonet stänger av broms, och sedan ställer ner broms procent, ligger det inmatade värdet från början kvar. Detta ger risk för ospor. Stab trafiksäkerhet vidtalad.

Samma fordonstyp har i sin regionaltågsvariant, problem med rullningsvakten. Ger vid uppstart systemhaveri, och kräver då omstart. Kan om inte pro aktivitet ge försening och mindre trafikstörning, ger onödigt merarbete.

7 TRAFIKSÄKERHET INKLUSIVE KALLELSE SHB
Gods sidan hårdare pressad. Utsatt marknad, där man inte bara konkurrerar bolag emellan, utan även med andra transportslag, såsom lastbil och sjöfart. Skapar turer som i grunden är alltför långa, som t ex Borlänge-Skandiahamnen och åter.

På förra mötet pratade vi om ett godsbolag där transportstyrelsen dragit in deras trafikeringstillstånd då man inte följde de trafikföreskrifter som gäller, samt brast i säkerhetsstyrningen. Nu har en liknande situation uppstått i Norge. Ett större godsbolag har nu istället blivit erbjuden uppdraget att köra istället, men svårt för ett svenskt bolag att få full access till alla norska banor. Norska trafikverket har i grunden hårda regler kring tillgänglighet.

8 KAMRATSTÖD
Kamratstöds support vill inte riktigt låta sig implementeras på ett bolag. Kamratstödjarna har fått utbildning från extern utbildare, men den lokala biten, som rör det lokala bolaget, saknas. Det har gått över ett år sedan nu, sedan detta påtalades.

9 NYANSTÄLLNINGAR
Ett godsbolag behöver rekrytera ett ganska stort antal nya förare. Dels på grund av förestående pensionsavgångar, men också på grund av höga sjuktal. Man har implementerar ett turordergivningssystem, som bygger på att man ej har fasta listor, utan att man i grunden har ”önskemålsstyrda” turupplägg. Dock har man ”skruvat på systemet” , och dataprogrammet känner därför inte av när den lägger besvärliga turkombinationer. Detta ger små marginaler och svårt för medarbetaren att återhämta sig.

14 LOKAL AKTIVITET VÄRMLAND
SJ AB klubb Karlstad kommer att anordna kurs i stresshantering i slutet av maj, här föreslås att
alla medlemmar i ST Spårtrafik bjudes in.

18 ÖVRIGT
Vi diskuterade varför vi inte fick välja vilka utbildningar inom arbetsmiljö, vi behöver gå innan lokal skyddsorganisation?Vi behöver göra en inventering av fackliga förtroendemän och skyddsombud i området.

19 UPPDELNING OMRÅDEN
Uppdelning i ansvarsområden.
Geografisk Värmland (Mikael), Örebro (Jerker) Västmanland (Christer) och Dalarna (Mats)
Uppdelning i ansvarsområden
Mikael (trafiksäkerhet) Mats (turlistor och arbetsmiljö)
Vi diskuterade hur vi skulle nå ut till medlemmarna i området. Sändlistor diskuterades.

Nästa möte bör bli ett skype möte, andra veckan i juni.

Vid anteckningarna.
Christer Tak

Nätverksansvarig Branschstyrelse ST

gammalt konto