Stort tack för mötet i förra veckan! Det var jättetrevligt.

Här kommer en sammanfattning. Lite längre fram kommer minnesanteckningar. Hör av er om ni tycker jag missat något.

DELTAGARE
Mikaela Kronholm
Martin Kling-Mattiason
Tomas Medzech
Mats Stenhamre
Christer Tak

1 MÖTETS ÖPPNANDE

2  FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Inga ytterligare punkter till agenda och vi kom överens om att göra minnesanteckningar.

3  PÅPEKANDE KRING BANA

Bankapaciteten inom nätverkets område är mycket hårt ansträngd. Logistiken mycket ansträngd och störningskänslig. Dialogen med fjärren stundtals problematisk. De talar ofta om att de har direktiv att ej få försena lokal/regional tåg, trots att det är enklare för dessa att hämta in tid. För långa omlopp. Skulle vara bättre om omloppen bröts. Trots längre restid. Trafiken Malmö-Lund mycket tät. Att bygga fyra spår lättar knappast så länge om man inte löser förbifart Lund. Planeringen ligger nu från Malmö till Flackarp. Vad gäller indragning uppehåll på en del tåg Arlöv/Burlöv, är det mer lokal politikerna som reagerar, än kunderna.

I Danmark kring tex Stor Köpenhamn så fungerar trafiken smidigare och det är mer luft i tidtabellen. Fjärren ringer inte upp och jagar, och har generellt en trevligare attityd.

Vi pratade också om nedsättning ar i hastighet här hemma. Man gör dessa, men ordnar nödvändigtvis inte felet, utan när nästa förare här av sig sätter man ner hastigheten, och så fortgår det.

Vi diskuterade och behöver ta upp problem med den inhägnad som görs kring banorna. Den verkar inte vara riktigt genomtänkt, varför göra inhägnad längs utmed tex åkermark, dit det inte ens finns en väg samtidigt som stationerna fortfarande ger access.

-ökar risken för PUT på station
-ger problem med tillgänglighet för räddningstjänst vid olycka farligt gods
-kan delvis förhindra möjlighet för evakuering till landsvägsfordon
-vilda djurs passage, som man annars är väldigt noga med bitvis vid byggande av väg.
(tillståndsdelen hos länsstyrelsen)

4 PÅPEKANDE TILL LOKALA  POLITIKER  OCH TJÄNSTEMÄN

Om loppen med våra fordon inom lokaltrafiken är för långa. Behöver kortas. Viktigt med reservtåg som backup.

Gränskontrollerna där har det lugnat ner sig lite, men de två kontrollerna tar tid. Börjat bli problem att vi fått tjuvåkare på godståg, vilket är livsfarligt.

 5 FORDON OCH VAGNAR

Problemet med rökning i hytterna, kan härledas till tysk sträcka. Det aktuella bolaget har tagit tag i det här problemet. Problemet att röka i hytten är dessutom att det sätter sig i klimatanläggningen och blir svårt att få bort-biter sig fast.

Lok brist föreligger på två bolag.
Taurus AC fungerar inte tillfredsställande.
Atc fel på fordon som går i persontrafik. Bara en antenn på loket.
Felaktiga X2 sänds över bron vid några tillfällen.
Mycket fel på Skåne trafikens fordon. Stoppar förändringsarbete.  Länstrafiken /Alstom verkstaden.
Ännu mer problem på Transdev, med utrustning invändigt som ej fungerar.
Länshuvudmannen måste också ta ett arbetsmiljö ansvar
Förare har fått glassplitter i ansiktet då foliering krackelerat. Belysningsfel. Repor på fönstren. Fönsterpartier otäta, det tjuter pga vinddraget.  Svårt att få problem åtgärdade i Danmark.

6 TRAFIKSÄKERHET INKLUSIVE KALLELSER SHK
Olycka i Markaryd med underentreprenörer ute i spår område,  när X 2 kom. En allvarligt skadad,  en lindrigare. Orangeklädda personer ute i spår området Fosie. Problemet är att det förekommer ingen dialog mellan underentreprenörer och trafikledningen, därför vet den senare inte alltid vad det är för arbete som de gör ute i banan, när föraren ringer och påtalar att de inte viker undan på ett korrekt sätt. Så anmälnings kedjan fungerar inte och skapar en oklar situation utifrån regelverk. Spår spring har också generellt sätt ökat. Fjärren ringer och ber om att hålla uppsikt över koppartjuvar. Behöver få uppdaterade regler kring spår spring. Trafikverket trafikledning behöver även vara mer lyhörda när förare ringer in.

 7 HOT OCH VÅLD
Stort problem i persontrafiken. Hotbilden har eskalerat. Företaget anlitat bra föreläsare Carl, som arbetat som livvakt. Har kommit med mycket bra råd att göra, när man hamnar  i en hotfull situation. Också viktigt att ha ett bra utbyggt larmnät till vakt bolag och polis.

Sträckan Helsingborg-Hässleholm har mycket problem fylla, kopplat ihop med turandet på färjan.

Behövs generellt mer stöd från samhället. Trygghetsvärdar. Väktare ombord lugnar ner. Men problemet finns ju inte bara på helger/kvällar.

8. KAMRATSTÖD
Kamratstödet inom persontrafik en fungerar till viss del bra. Bra spridning i länet. Dock problem med ersättning kopplat till insatsen. Viktigt att få adekvat ersättning. Inom godstrafiken fungerar det bra, men i grunden viktigt att det finns samverkan i en pool mellan bolagen inom godstrafiken för att få god geografiskt spridning på kamratstödjare.

9 NYANSTÄLLNINGAR
Generellt ett stort behov. Ett bolag inom gods 111 förare 58 bangård.
Skriande behov i mellan Norrland (Ånge)

Persontrafiken även där finns stort löpande behov. Ett bolag söker fast , men hoppar över avodister i rekryterings kedjan.

161005 börjar snälltåget att köra i egen regi.
Ett bolag har genererat 23000 övertidstimmar.

 10 BOLAGS FÖRÄNDRINGAR
Intet

11 SKOLOR-REKRYTERING
Vi gick igenom hur en rekryteringsinsats/presentation av ST spårtrafik kan komma att gå till i framtiden.
En representant från nätverken från branschstyrelsen

12 BOLAG UTAN EGEN AVDELNING
Nätverket har störst andel medlemmar utan egen avdelning, tätt följd av Stockholm. Vi vill gärna ha kontakt med Euromaint arbetsplatsombuden. Man skulle kunna ordna en bowlingkväll för medlemmarna i de olika små bolagen.

13-16 TEMADAG/LOKALA AKTIVITETER
Nätverkets representanter pekade på vikten av att avdelningarna/sektionerna träffades innan vi gick vidare att planera temadag och lokal aktivitet. Detta i anslutning till nästa träff 160920.

17 ÖVRIGA FRÅGOR
Intet

18 KOSTNADER
Gick igenom kostnaderna för mötet för underlag till BS.

19 NÄSTA MÖTESDATUM
160920 och 161129.

gammalt konto